Karta uczestnika

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU „TOP-SPORT”

 1.IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

...........................................................................................

2. DATA I MIEJSCE URODZENIA ..........................................................................................................

3. Nr PESEL i nazwa NFZ ......................................................................................................

4. ADRES ZAMIESZKANIA .......................................................................................................

tel.dom:.............................tel.kom: ..................................e.mail..........................................

Zgłaszam chęć uczestnictwa w:

□ Obóz ............................................................................................

5. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki na wyżej wymieniony obóz, akceptuję program imprezy oraz regulamin obozu. Wyrażam zgodę na przechowywanie moich (dziecka) danych osobowych dla potrzeb firmy Top-Sport zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz.883)

.6. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA:

Bardzo ważne ! Proszę wypełnić ! Na co dziecko jest uczulone (pokarmy, leki), jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje leki i w jakich dawkach, czy nosi okulary , aparaty ortopedyczne, dolegliwości : omdlenia ,bóle brzucha, duszności, krwawienia z nosa oraz wszelkie inne ważne dlazdrowia dziecka informacje

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc wzapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku, a w raziezagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje i podawanie leków
data podpis rodzica lub opiekuna ......................................................................

7. INFORMACJA LEKARZA O ZDROWIU DZIECKA

Wyrażam zgodę na udział w obozie.............................................................................. .....................

UWAGI: ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

data podpis i pieczęć lekarza ...............................................................................

8. REGULAMIN i WARUNKI OBOZU

A. Uczestnik obozu ma prawo:

- do udziału we wszystkich zajęciach programowych,

- wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy

- do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców

B. Uczestnik obozu zobowiązany jest:

- przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka, oraz stosować się do poleceń wychowawców.

- zabrać ze sobą - legitymację szkolną.

- uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć, przez wychowawcę lub lekarza.

- punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć

- dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu

- mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób

- przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. kąpieli, ciszy informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.

C. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie

D. Firma Top-Sport nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika

E. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu orazposiadania i zażywania środków odurzających. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy

F. W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników, a powcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców, opiekunów. W takim wypadku Osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz.

G. Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej po wpłaceniu zaliczki w wysokości 500 zł na numer konta i telefonicznym zgłoszeniu. Pozostała część kwoty powinna być wpłacona do ......................... . Nie dokonanie w/w wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem Uczestnika ze stałej listy obozu .

H. Nie wykrzystanie przez klienta z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem obozu, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystanie świadczenia.

I. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Organizatora.

J. Koszty rezygnacji z obozu: do 30 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest 25% ceny, od 30 do 20 dni - 50%, przy rezygnacji krótszej niż 20 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny.

K. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 14 dni pozakończeniu obozu.

L. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia zawartej z firmą Top-Sport

Ja niżej podpisany akceptuję powyższe warunki uczestnictwa na obozie.

Konto nr 07 2030 0045 1110 0000 0276 3800

Podpis rodziców lub prawnych opiekunów Podpis uczestnika

.................................................. .............................................